مرکز سوء مصرف مواد فارابی

 

مدیر مرکز: دکتر وحید فرنیا

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

 دکتر مهدی خدامرادی

علوم

اعصاب

استادیار

 دکتری

 Ph.D

mehdikhodamoradi98@yahoo.com 

دکتر نسرین عبدلی

روان بخشی

استادیار

دکتری

 Ph.D

abdolinasrin511@yahoo.com 
   دکتر برهان منصوری علوم بهداشتی   استادیار  دکتری
Ph.D
 

دکتر حسین ژاله

زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی

استادیار

دکتری

 Ph.D

Hossan-jale@yahoo.com