زیرشاخه ها واحدها

  

اطلاعات مربوط به بخش جراحی عمومی شامل 40 تخت بستری

 

15 نفر پرستار                                         

کمک پرستار   5 نفر

                                              

 منشی       یک نفر

خدمات     3 نفر

 

لازم به ذکر است که گروه علاوه بر بخش جراحی عمومی بیماران خود را در بخشهای ذیل نیز بستری می نمایند :

1 – بخش ENT سطح هشتم

2 – بخش جراحی زنان II سطح پنجم

3 – بخش ICU توراکس سطح چهارم

4 – بخش ICU بزرگسالان سطح هفتم