گروه آموزشی جراحی عمومی

مدیرگروه : دکترآرش آزاد مهر

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

دکتر فریدون سبزی

جراحی قلب

استاد

فوق تخصص

f.sabzi@kums.ac.ir
 
دکتر سیدمحمدعلی حسامی

دکتر سیدمحمد علی حسامی

جراحی قفسه صدری

دانشیار

فوق تخصص

sma_hesami@kums.ac.ir
 

دکتر غلامرضا شیبت زاده

جراحی قلب

استادیار

فوق تخصص

f_sheibatzadeh@kums.ac.ir
 

doctor amanollahi

دکتر امید امان الهی

جراحی اطفال

دانشیار

فوق تخصص

oamanollahi@kums.ac.ir
 

doctor amirian

دکتر غلامرضا امیریان

جراحی عمومی

استادیار

فوق تخصص

gh_amirian@kums.ac.ir
 

Dr.MohamadBagher Heydari

دکتر محمد باقر حیدری

جراحی پلاستیک

استادیار

فوق تخصص 
mb_heydari@kums.ac.ir
 

dr.Ashkan shirooei.en

دکتر اشکان شیرویی

جراحی عمومی

استادیار

دکتری تخصصی

 
a.shirouee@kums.ac.ir

dr makhsosi

دکتر بهنام رضا مخصوصی

جراحی عمومی

دانشیار

دکتری تخصصی

dr.makhsosy@kums.ac.ir
 

دکتر آرش آزاد مهر

جراحی توراکس

(قفسه صدری)

استادیار

فوق تخصص

a_azadmehr@kums.ac.ir
 

دکتر آرش گلپذیر

جراحی عمومی

استادیار

دکتری تخصصی

 
a_golpazirsorkheh@kums.ac.ir

CVدکتر مهرداد سیفی.

دکتر مهرداد سیفی

جراحی عمومی

استادیار

دکتری تخصصی

m.seifi@kums.ac.ir
 

دکتر آرش کوهی حبیبی دهکردی

جراحی عمومی

استادیار

دکتری تخصصی

arash_koohi_ar@yahoo.com 
 
cv dr. mohamadreza   sobhiyeh.docx.ENG.last version.pdf
 دکتر محمدرضا صبحیه جراحی عروق  دانشیار  فوق تخصص  mreza.sobhiyeh@yahoo.com 
  بهنام دارابی  جراحی عمومی  استادیار   دکتری تخصصی