اطلاعات عمومی

سابقه گروه :

         گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در کنار سایر بخشها امور آموزشی درمانی خود را به انجام رساند. امکانات گروه در این مرکز عبارت است از 70 تخت بستری در بخش جراحی عمومی و سطوح 7و 6 و 20 تخت در بخش جراحی  6 و همچنین 9 تخت در ICU جراحی می باشد . همچنین دارای اورژانس اطاق عمل اورژانس و چهار اتاق عمل مخصص جراحی و درمانگاه فعال در مرکز می باشد . این گروه از سال 1371 پذیرش دستیار تخصصی را شروع نموده است و تاکنون ادامه دارد . اعضاء گروه جراحی در نمودار تشکیلاتی دانشکده پزشکی 11 نفر دارای پست سازمانی هستند که  در بیمارستانهای امام رضا (ع) و طالقانی به خدمت اشتغال دارند . یک نفر استادیار دارای فوق تخصصی جراحی اطفال- دو نفر استادیار دارای فوق تخصصی جراحی توراکس- 5 نفر استادیار دارای تخصصی جراحی عمومی که یک نفر آنها همکار آموزشی  می باشد - یک نفر استادیار دارای فوق تخصص جراحی پلاستیک- یک نفر استادیار دارای فلوشیپ جراحی عروق و تروما  و یک نفر فلوشیپ سرطان می باشند که امید است نتایج و زحمات همکاران محترم راه گشا باشد.

 

وظایف مدیریتها

وظایف معاونت

وظایف و اختیارات مدیر گروه :

 

1-    ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری عملی) ، پژوهشی ، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعابت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه  و نظارت بر حسن اجرای آن

2-   تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده / پژوهشکده/آموزشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده / پژوهشکده / آموزشکده

3-    تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

4-   تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات ، پیشنهادها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده دانشکده / پژوهشکده/آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجراء .

5-    ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده/ پژوهشکده/آموزشکده به اعضای گروه

6-    پیشنهاد نیازهای مالی گروه به دانشکده/ پژوهشکده/آموزشکده .

7-   انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده/ پژوهشکده/آموزشکده.

8-   پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده/ پژوهشکده/آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی موسسه .

9-    ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده/ پژوهشکده/آموزشکده .


معاون مدیر گروه آموزشی و پژوهشی :

 

معاون مدیر گروه آموزشی و پژوهشی با تایید وحکم رئیس دانشکده/ پژوهشکده/آموزشکده برای مدت دو سال منصوب می گردد و تمام یا قسمتی یا قسمتی از وظایف و اختیارات مدیر گروه آموزشی یا پژوهشی حسب مورد به آنان محول می گردد .

 

وظایف گروه آموزشی :

1-هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی و پژوهشی در رشته مربوطه .

2- تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در آن رشته لازم است .

3- نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصلهای مصوب .

4- اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه .

5- اظهار نظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و مهمان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان .

6- بررسی طرحهای تحقیقی و پیشنهاد به شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده یا آموزشکده .

7- اظهار نظر درباره ماموریت های اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی پژوهشی دانشکده یا  آموزشکده .

8- پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیات علمی متخصص و پیشنهاد به رئیس دانشکده برای ارجاع به مراجع ذیربط .

9- ارزیابی سالانه کارگروه برای طرح در شورای آموزشی پژوهشی .

10- برنامه ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای عالی برنامه ریزی تفویض کرده است .

11- بررسی و اعلام نظر باری اصلاح سرفصلها و تجدید نظر در عنوان درسها (از حیث اصلی یا اختیاری بودن ) و همچنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی برای پیشنهاد و تصویب در شواری عالی برنامه ریزی .

وظایف مدیر برنامه دستیاری :

مسئولی و وظایف :

الف- اختصاص دادن وقت کافی جهت انجام وظایف محوله و حصول اطمینان از تحقق اهداف آموزشی برنامه دستیاری

ب- نظارت و سازماندهی برنامه آموزشی و پژوهشی بر اساس برنامه و ضوابط مصوب رشته مربوطه.(ضروری است متن برنامه و ضوابط در اختیار کلیه دستیاران و اعضای هیات علمی قرار گیرد) .

- هدایت و نظارت بر تمامی فعالیت های آموزشی در کلیه مراکز آموزشی مشارکت کننده در برنامه دستیاری

- تهیه شرح وظایف و مسئوولیت های دستیاران و سلسله مراتب نظارتی ایشان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی مختلف به شکل واضح و روشن ، با همکاری اعضای هیات علمی این رشته . لازم است متن مذکور در اختیار کلیه کارکنان برنامه قرار گیرد . ضروری است مدیر برنامه و سایر اعضای هیات علمی بر اساس این متن به نظارت بر عملکرد دستیاران بپردازند ؛

- برنامه ریزی و نظارت بر ارزیابی دستیاران

- لازم است مدیر برنامه با راه اندازی کمیته های مربوطه که با شرکت اعضای هیات علمی و دستیاران تشکیل می شود . نسبت با نظارت و سازمان دهی برنامه آموزشی اقدام نماید .

(اعضای هیات علمی به پیشنهاد مدیر بنرامه توسط مدیر گروه  منصوب می گردند .)

پ-پیشنهاد و پیگیری استخدام اعضای هیات علمی جدید متناسب با نیاز برنامه دستیاری با موافقت گروه آموزشی

ت- شرکت در فعالیت های آموزشی ، بالینی و دانش پژوهی

چ- تهیه گزارش از برنامه دستیاری به درخواست کمیته تدوین برنامه آموزشی ، که لازم است قبلاً به تایید مدیر گروه برسد .

ح- مطلع ساختن کمیته تدوین برنامه آموزشی از تغییرات عمده در برنامه دستیاری ، به ویژه هر گونه تغییر در تعداد اعضای عیات علمی ، تعداد و تنوع بیماران و مراکز آموزشی ، تعداد دستیاران (ناشی از تمدید دوره یا انصراف دستیاران) ، و هر گونه تغییر در برنامه چرخش های دستیاران .

بدیهی است اطلاعات لازم توسط مراجع مربوطه در اختیار مدیر برنامه دستیاری قرار می گیرد .

×شرح اختیارات مدیر برنامه دستیاری :

-مسئولین اجرایی دانشکده نیز ملزم هستند که اختیارات اداری و اجرایی لازم برای انجام این وظیفه را به مدیر برنامه اعطا نمایند .

-در صورت زیاد بودن تعداد دستیاران در یک برنامه آموزشی ، مدیر برنامه دستیاری می تواند ، از همکار یا همکارانی به عنوان معاون مدیر برنامه آموزشی استفاده نماید .

بدیهی است ، مدیر برنامه از طریق مدیر گروه و با در نظر گرفتن کلیه شرایط و اولویت ها پیگیری های لازم ره به عمل می آورد .

 

چشم انداز گروه :

ما در 10 سال آینده در حیطه آموزش ، به استانداردهای جهانی دست خواهیم یافت در حیطه پژوهشی و تولید علم ، برترین مقام منطقه خواهیم بود و در ارائه خدمات جراحی در راستای تامین حفظ و ارتقای سلامت جامعه از بهترین کشورها در منطقه خواهیم بود .

 

اهداف گروه :

در پایان دوره انتظار می رود دانش آموختگان رشته جراحی عمومی :

1-     با بیماران ، همراهان و همکاران و مسئولین با رعایت اخلاق حرفه ای ارتباط مناسب برقرار نمایند

2-   با بهره گیری از اطلاعات به روز ، فناوری مناسب ، در مناسبترین شکل از لحاظ اقتصادی علمی و اجتماعی جهت تشخیص ، درمان ، مراقبت و پیگیری بیماران اقدام نمایند .

3-    جهت حل مشکلات و رفع نیازهای جامعه در زمینه جراحی عمومی پژوهشهای بالینی و اپیدمیولوژیک مفید انجام دهند .

4-    جهت آموزش و انتقال تجربیات علمی و کاربردی خود به سطوح مختلف مردم به صورت موثر عمل نمایند .

5-    جهت آموزش مداوم و تعالی فردی خود( علمی تجربی- اخلاقی و معنوی) تلاش مستمر نمایند .

6-    در راستای ارتقای حرفه ای خود و دیگران با تبادل  دانش بین خود ، افراد صاحب نظر و مراکز علمی اقدام نمایند .

7-   برای تشخیص و درمان صحیح بیماران ، در صورت لزوم از متخصصان سایر رشته ها مشورت علمی و کمک عملی بگیرد و در صورت عدم توانمندی لازم ، اداره بیمار را به عهده نگیرد .

  اطلاعات مربوط به بخش جراحی عمومی شامل 80 تخت بستری

کمک پرستار   5 نفر شرکتی                

 منشی       یک نفر شرکتی

خدمات     3 نفر شرکتی

------------

 

لازم به ذکر است که گروه علاوه بر بخش جراحی عمومی بیماران خود را در بخشهای ذیل نیز بستری می نمایند :

1 بخش جراحی (6) سطح هشتم

2 بخش جراحی زنان II سطح پنجم

3 بخش ICU جراحی سطح چهارم

4 بخش ICU بزرگسالان سطح هفتم

 

اطلاعات مربوط به دانشجویان :

 

دستیار سال سوم :

1-     دکتر سیدجواد موسوی

2-    دکتر محمدرضا تورانی

3-    دکتر امیرحسین پرنیائی

4-    دکتر ابوالفضل ایران نژاد

5-    دکتر اردشیر دوستی

6-    دکتر محمود راسخی

7-    دکتر داود محمدی زعفرانی

       8-دکتر زهرا کاشانیان

        9-دکترعلی قاسمی

دستیار سال چهارم :

1 دکتر بهارک شاهین

2- دکتر فرهنگ صفرنژاد

3-دکتر مهران بگلری

4-دکتر صبا مصباحی

5-دکتر محمدرضا نامداری

6-دکتر افسانه باقری

7- دکتر زهرا قاسم نژاد

دستیار سال اول :

1-دکترحجت حقیقی منش

2-دکترعلی یزدانفر

3-دکترعدنان امینی

4-دکترآزیتا پرویزی

 

دستیار سال دوم :

  1-دکترکیوان حسینی

2-دکتر امین علی نژاد

3-دکتر نجمه السادات باقرحسینی

4-دکترآرش حبیبی کوهی

5-دکتررامین عظیمی

 

* رزیدنتهای گروه جراحی بصورت روتیشن در بخشهای ارولوژی ارتوپدی زنان سوختگی و قلب و عروق و توراکس رادیولوژی انجام وظیفه می نمایند .

* اینترنها بمدت 2 ماه در بخش کارورزی دارند .

* استاژرها بمدت 2 ماه در بخش جراحی عمومی کارآموزی دارند .

* رفرانس امتحانات گروه جراحی : سابیستون شوارتز

*North American  Yearbook

*Amercian Journal of surgery

لیست کامل مدرسین گروه جراحی عمومی بر اساس نام و نام خانوادگی رتبه علمی- سابقه تدریس

 

نام

رتبه علمی

سابقه تدریس

مسئولیت

دکتر سیدمحمدعلی حسامی

فوق تخصص جراحی توراکس  (استادیار)

10 سال

 عضوهیئت علمی

دکتر غلامرضا امیریان

فوق تخصص جراحی پلاستیک  (استادیار)

4 سال

عضوهیئت علمی

دکتر عزت اله صادقی

فلوشیپ جراحی عروق  (استادیار)

7 سال

مدیرگروه - عضوهیئت علمی

دکتر خسرو ستایشی

متخصص جراحی عمومی (استادیار)

22 سال

عضوهیئت علمی

دکتر امید امان الهی

فوق تخصص جراحی اطفال (استادیار)

5 سال

معاون آموزشی گروه مدیربرنامه دستیاری عضوهیئت علمی

دکتربهنام رضا مخصوصی

متخصص جراحی عمومی

2سال

عضوهیئت علمی

دکتراشکان شیرویی

متخصص جراحی عمومی

2سال

عضوهیئت علمی

دکترآرش آزادمهر

فوق تخصص جراحی توراکس

6ماه

عضوهیئت علمی

دکترمهردادسیفی

متخصص جراحی عمومی

2سال

عضوهیئت علمی

دکترآرش گلپذیرسرخه

فلوشیپ جراحی سرطان

7سال

عضوهیئت علمی

دکترمحمدباقرحیدری

متخصص جراحی عمومی

7سال

عضوهیئت علمی


 

برنامه آموزشی گروه جراحی عمومی

 

ایام هفته

کلاس آموزشی

ساعت

یکشنبه

Morning Report

45/8-30/7

چهارشنبه

Morning Report و  EBM

45/8-30/7

دوشنبه

Tumor Bord

30/10-30/8

اولین دوشنبه هر ماه Tb مشترک گروهها

دوشنبه

 

Mortality

Morbidity

conference

30/10-30/8

 

پنجشنبه

Grand Round

Journal club

Book Reading

و ژورنال کلابEBM

 

30/10-8

یک هفته در میان برگزار می شوند

 

  • راند اساتید با دانشجویان در کل هفته بصورت فعال برگزار می گردد .
  • کنفرانس اینترنها و استاژرها هر هفته با حضور کلیه اساتید و دستیاران برگزار می شود .
  • کنفرانس اتندی ماه یکبار  برگزار می گردد .

 

 

اطلاعات عمومی گروه جراحی

نام گروه آموزشی : گروه جراحی عمومی

مدیر گروه آموزشی : دکتر عزت ا... صادقی

رئیس بخش : دکتر عزت اله صادقی

معاون گروه : دکتر امید امان الهی

مدیر امور دستیاری : دکتر امید امان الهی

مسئول کمیته امتحانات  : دکتر خسرو ستایشی

سوپروایزر گروه جراحی  : خانم سوسن قربانی(کارشناس پرستاری)

دستیاران گروه : 26 نفر

اسامی پزشکان :

نام و نام خانوادگی

رتبه دانشگاهی

وضعیت استخدامی

تخصص

فوق تخصص

مدت زمان عضویت در هیئت علمی

محل اخذ دانشنامه تخصصی

Email

دکتر امید امان الهی

استادیار

پیمانی

معاون  گروه

مدیر برنامه دستیاری

فوق تخصص جراحی اطفال

5/6 سال

تخصص در دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1377

فوق تخصص دانشگاه شهید بهشتی تهران سال 1385

oamanollahi@yahoo.com

دکتر سیدمحمدعلی حسامی

استادیار

پیمانی

 

فوق تخصص جراحی توراکس

 

10 سال

تخصص  دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1376

فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 سال 1380

mahessami@hotmail.com

دکتر خسرو ستایشی

استادیار

رسمی آزمایشی

 

 

23 سال

تخصص دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 سال 1378

K.setaifhi@Jmail.com

دکتر غلامرضا امیریان

استادیار

پیمانی

 

فوق تخصص جراحی پلاستیک

6 سال

تخصص دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال 1375

فوق تخصص شهر شیراز

--

دکتر عزت ا... صادقی

استادیار

رسمی آزمایشی

 

فلوشیپ جراحی عروق و تروما

(مدیر گروه)

7 سال

تخصص دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1381

فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1385

Ezatollahsadeghi@yahoo.com

دکتر آرش گلپذیر

همکار آموزشی

رسمی

جراحی عمومی

 

شروع بکار 16/7/88

تخصص در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سال 88

Arash golpazir  1969@yahoo.com

 

دکتر محمدباقر حیدری

هیئت علمی K ضریب

رسمی

جراحی عمومی

 

شروع بکار 10/7/89

تخصص در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 سال 89

Mbe HeydarI 20@yahoo.com

دکتر وحید وفایی

همکار آموزشی

رسمی

جراحی عمومی

 

شروع بکار 18/8/90

تخصص در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 سال 89

dr.v.vafaey@kums.ac.ir

دکتر بهنام رضا مخصوصی

همکار آموزشی

-

جراحی عمومی

 

شروع بکار 18/8/90

تخصص در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 سال 89

dr.makhsosy@kums.ir

دکتر اشکان شیروئی

همکار آموزشی

-

جراحی عمومی

 

شروع بکار 2/9/90

تخصص در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 سال 89

dr.a.sheroey@kums.ac.ir

 دکترآرش آزادمهر

استادیار

طرح ضریبK

جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی توراکس

27/8/92

  دربیمارستان امام رضا(ع)

تخصص درد انشگاه علوم پزشکی تهران

 فوق تخصص در دانشگاه علوم پزشکی تهران  

Dr-Azedmehr@yahoo.com

دکترمهردادسیفی

استادیار

طرح ضریبK

رسمی

جراحی عمومی

 

25/4/92

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

DELFAN50@yahoo.com


. برنامه های آموزشی گروه جراحی عمومی

 

 

مورنینگ ریپورت

یکشنبه- چهارشنبه

یک هفته در میان تومور بورد مورتالیتی - موربیدیتی

دو شنبه

یک هفته در میان ژورنال کلاب گراند راند

پنجشنبه

*کنفرانس ماهیانه اتندینگ

*کنفرانس ماهیانه دستیاری

*کنفرانس اینترنی و استاژری

* انجام چارت راند هفته ای یکبار

*Book Reading

 

 

نام گروه آموزشی : جراحی عمومی

نام و تخصص مدیر گروه : دکتر عزت ا... صادقی(فلوشیپ جراحی عروق و تروما)

نام و تخصص معاون آموزشی گروه : دکتر امید امان الهی ( فوق تخصص جراحی اطفال)

ردیف

اسامی

مرتبه علمی

تاریخ آخرین ارتقاء

1

دکتر امید امان الهی(فوق تخصص جراحی اطفال)

استادیار

9/2/86 در شهر کرمانشاه

1/7/85 در شهر تبریز

2

دکتر سیدمحمدعلی حسامی(فوق تخصص جراحی توراکس)

استادیار

17/7/80

3

دکتر خسرو ستایشی ( متخصص جراحی عمومی)

فلوشیپ لاپاراسکوپی

استادیار

78

4

دکتر غلامرضا امیریان (فوق تخصص جراحی پلاستیک)

استادیار

20/12/86

5

دکتر عزت ا... صادقی (متخصص جراحی عمومی

 فلوشیپ جراحی عروق و تروما)

استادیار

1/10/85

6

دکتر آرش گلپذیر(متخصص جراحی عمومی)فلوشیپ جراحی سرطان

هیئت علمی پیمانی

شروع بکار در بیمارستان طالقانی(مهرماه 88 )

7

دکتر محمدباقر حیدری(متخصص جراحی عمومی)

هیئت علمی پیمانی

شروع بکار در بیمارستان طالقانی(مهرماه 89)

8

دکتر بهنام رضا مخصوصی(متخصص جراحی عمومی)

طرح ضریبk

شروع بکار آبان 89

9

دکتر اشکان شیرویی(متخصص جراحی عمومی)

طرح ضریبk

شروع بکار آبان 89

10

دکترآرش آزادمهر(فوق تخصص جراحی توراکس)         

طرح ضریبk

27/8/92

11

دکترمهرداد سیفی(متخصص جراحی عمومی)

طرح ضریبk

سال 1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه راند و درمانگاه اساتید با دانشجویان در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

 

ایام هفته

درمانگاه

راند

شنبه

دکترمخصوصی

دکترمخصوصی

یکشنبه

دکترستایشی

دکترشیرویی

دوشنبه

دکترشیرویی

دکترصادقی

سه شنبه

دکترآزادمهر

دکترآزادمهر-دکترگلپذیر

چهارشنبه

دکترسیفی

دکترسیفی

پنجشنبه

دکترگلپذیر

-

 

 

محل برگزاری راندها در بخش جراحی عمومی سطح 7 است

ساعت برگزاری 35/8صبح


عنوان درس :  جراحی                                                                        مخاطبان :دانشجویان پزشکی

تعداد واحد : 75/6 واحد                                                                 ساعت پاسخگویی به سئوالات فراگیر :

زمان ارائه درس : دو بار در سال                                                       مدرس : دکتر محمدباقر حیدری

مشخص بودن درس پیش نیاز :

 

 
 

 

 

 

 


هدف کلی دوره :

اهداف کلی جلسات : (جهت هر جلسه یک هدف)

1-آشنایی با شکم حاد

2-

اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه :شناخت علل شکم حاد

 

هدف کلی جلسه اول :

اهداف ویژه رفتاری جلسه اول :

در پایان دانشجو قادر باشد :

1-1-نحوه برخورد با شکم حاد را با جزئیات ذکر کند

2-1-علل جراحی و غیر جراحی شکم حاد را نام ببرد

 

منابع : شوارتز

روش تدریس :سخنرانی

رسانه های کمک آموزشی : اسلاید کامپیوتر power point

 

سنجش و ارزشیابی

آزمون

روش آزمون

نمره

تاریخ

ساعت

کوئیز

 

 

 

 

آزمون میان دوره

 

 

 

 

آزمون پایان ترم

سئوال چهار گزینه ای

 

 

 

 

مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

-      حضور در کلاس

-      حضور در جلسه امتحان

-      استقبال از منابع ذکر شده

 

 

 عنوان درس : جراحی عمومی                                                مخاطبان :دانشجویان پزشکی

تعداد واحد :  75/6 واحد                                                      ساعت پاسخگویی به سئوالات فراگیر :

زمان ارائه درس : ابتدای هر سال                                           مدرس : دکتر آرش گلپذیر

مشخص بودن درس پیش نیاز :

 

 
 

 

 

 

 

هدف کلی دوره :

اهداف کلی جلسات : جهت هر جلسه یک هدف)

1-آشنایی با بیماریهای شایع جراحی

2- آشنایی با بیماریهای شایع اورژانس جراحی

اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه :شناخت بیماریهای مهم جراحی

 

هدف کلی جلسه اول :

اهداف ویژه رفتاری جلسه اول :

در پایان دانشجو قادر باشد :

1-1-نحوه تشخیص بیماریهای  شایع جراحی عمومی

2-1-approch و درمان بیماریهای شایع جراحی عمومی

 

منابع : شوارتز

روش تدریس : سخنرانی

رسانه های کمک آموزشی : اسلاید power point

 

سنجش و ارزشیابی

آزمون

روش آزمون

نمره

تاریخ

ساعت

کوئیز

 

 

 

 

آزمون میان دوره

 

 

 

 

آزمون پایان ترم

سئوال چهار گزینه ای

 

 

 

 

 

مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

-حضور منظم در کلاسها

- مطالعه رفرنس های بطور دائم


 

عنوان درس :   تئوری جراحی عمومی                                           مخاطبان :دانشجویان پزشکی

تعداد واحد :    75/6 واحد                                                             ساعت پاسخگویی به سئوالات فراگیر :

زمان ارائه درس : ابتدای هر نیمسال                                               مدرس : دکتر عزت ا... صادقی

مشخص بودن درس پیش نیاز :

 

 
 

 

 

 


هدف کلی دوره :

اهداف کلی جلسات : جهت هر جلسه یک هدف)

1-آشنایی با شتخیص و درمان آمبولی شریانی

2-آشنایی و تشخیص اورژانس آنوریسم آئورت و ( روشهای تشخیصی)

اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه :

شناخت بیماریهای اورژانسی جراحی

هدف کلی جلسه اول :

اهداف ویژه رفتاری جلسه اول :

در پایان دانشجو قادر باشد :

1-1-نحوه تشخیص بیماریهای شایع جراحی

2-1-approach و درمان بیماریهای شایع جراحی عمومی

 

منابع : شوارتز

روش تدریس :سخنرانی

رسانه های کمک آموزشی : اسلاید power point

 

سنجش و ارزشیابی

آزمون

روش آزمون

نمره

تاریخ

ساعت

کوئیز

 

 

 

 

آزمون میان دوره

 

 

 

 

آزمون پایان ترم

چهار گزینه گزینه ای

 

 

 

 

 

مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

-      حضور منظم در کلاسها

-      مطالعه رفرنس ها بطور دائم

 

 

عنوان درس :   تئوری جراحی عمومی                             مخاطبان : دانشجویان پزشکی

تعداد واحد : 75/6 واحد                                                  ساعت پاسخگویی به سئوالات فراگیر :

زمان ارائه درس : 2 بار در سال                                          مدرس : دکتر سیدمحمدعلی حسامی

مشخص بودن درس پیش نیاز :

 

 
 

 


هدف کلی دوره :

اهداف کلی جلسات : (جهت هر جلسه یک هدف)

1-آشنایی با مباحث جراحی توراکس و ترومای قفسه سینه

2-

اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه :

 

هدف کلی جلسه اول :

اهداف ویژه رفتاری جلسه اول :

در پایان دانشجو قادر باشد :

1-1-در برخورد با بیماران ترومای قفسه سینه و کلیات بیماریهای قفسه سینه آگاهی داشته باشد

2-1-

 

منابع :

روش تدریس : شوارتز

رسانه های کمک آموزشی :

 

سنجش و ارزشیابی

آزمون

روش آزمون

نمره

تاریخ

ساعت

کوئیز

 

 

 

 

آزمون میان دوره

 

 

 

 

آزمون پایان ترم

سئوال چهار گزینه ای

 

 

 

 

 

مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

- رعایت نظم و انضباط

 

عنوان درس :  خونریزی دستگاه گوارشی                                      مخاطبان : دانشجویان پزشکی

تعداد واحد : 75/6 واحد                                                                ساعت پاسخگویی به سئوالات فراگیر :

زمان ارائه درس :                                                                                مدرس :  دکتر خسرو ستایشی

مشخص بودن درس پیش نیاز :

 

 
 

 

 

 

هدف کلی دوره :

اهداف کلی جلسات : (جهت هر جلسه یک هدف)

1-آشنایی با علل خونریزی دستگاه گوارشی

2-

اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه :

شناخت علل خونریزی دستگاه گوارشی

هدف کلی جلسه اول :

اهداف ویژه رفتاری جلسه اول :

در پایان دانشجو قادر باشد :

1-1-علل خونریزی دستگاه فوقانی و تحتانی را فراگیرد

2-1-نحوه برخورد صحیح و تشخیصی آنرا بشناسد

 

منابع : شوارتز

روش تدریس : کامپیوتر- ترانس پرنسی

رسانه های کمک آموزشی :

 

سنجش و ارزشیابی

آزمون

روش آزمون

نمره

تاریخ

ساعت

کوئیز

 

 

 

 

آزمون میان دوره

 

 

 

 

آزمون پایان ترم

سئوال چهار گزینه ای

 

 

 

 

 

مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

-      حضور بموقع و منظم در کلاس

 

عنوان درس :    جراحی اطفال                                          مخاطبان : دانشجویان پزشکی

تعداد واحد :     75/6 واحد                                               ساعت پاسخگویی به سئوالات فراگیر :

زمان ارائه درس : دو بار در سال                                       مدرس :  دکتر امید امان الهی

مشخص بودن درس پیش نیاز :

 

 
 

 

 


هدف کلی دوره :

اهداف کلی جلسات : (جهت هر جلسه یک هدف)

1-آشنایی با بیماریهای شایع و اورژانسی و جراحی اطفال

2-

اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه :

شناخت بیماریهای مهم جراحی اطفال

هدف کلی جلسه اول :

اهداف ویژه رفتاری جلسه اول :

در پایان دانشجو قادر باشد :

1-1-تشخیص بیماریهای مهم شایع در جراحی کودکان

2-1-نحوه برخورد و درمان با بیماریهای شایع جراحی کودکان

 

منابع : شوارتز

روش تدریس :سخنرانی

رسانه های کمک آموزشی : اسلاید کامپیوتر power point

 

 

سنجش و ارزشیابی

آزمون

روش آزمون

نمره

تاریخ

ساعت

کوئیز

 

 

 

 

آزمون میان دوره

 

 

 

 

آزمون پایان ترم

سئوال چهار گزینه ای

 

 

 

 

 

مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

-      حضور منظم در کلاس

-      مطالعه منابع مورد نظر