برنامه های آموزشی

طرح درس گروه آموزشی جراحی

 

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس         

طرح درس طرح درس طرح درس 
دکتر بهنام مخصوصی 

 

دکتر اشکان شیرویی
 

دکتر ارش گلپذیر

     


دکتر باقر حیدری  طرح درس جراحی
دکتر شهرام فاضلی طرح درس جراحی 

 برنامه آموزشی گروه جراحی عمومی

ایام هفته

کلاس آموزشی

ساعت

یکشنبه

Morning Report

45/8-30/7

چهارشنبه

Morning Report

45/8-30/7

دوشنبه

Tumor Bord

30/10-30/8

اولین دوشنبه هر ماه Tb مشترک گروهها

دوشنبه

Mortality

Morbidity

conference

30/10-30/8

پنجشنبه

Grand Round

Journal club

Book Reading

30/10-8

یک هفته در میان برگزار می شوند

·        راند اساتید با دانشجویان در کل هفته بصورت فعال برگزار می گردد .

·        کنفرانس اینترنها و استاژرها که در چهارشنبه هر هفته با حضور کلیه اساتید و دستیاران برگزار می شود .

·        کنفرانس اتندی ماه یکبار  برگزار می گردد .

·        اولین دوشنبه هر ماه توموربورد مشترک کلیه گروهها

·        دومین دوشنبه هرماه پانل مشترک کلیه گروهها

·        سومین دوشنبه هرماه CPC مشترک کلیه گروهها

 

       برنامه راند اساتید با دانشجویان در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

ایام هفته

اساتید

شنبه

دکتر حیدری

یکشنبه

دکتر مخصوصی

دوشنبه

دکترشیرویی

سه شنبه

دکتر وفایی-دستیار ارشد

چهارشنبه

دکتر گلپذیر

محل برگزاری راندها در بخش جراحی عمومی سطح 7 است

ساعت برگزاری 30/10 صبح

برنامه اساتید گروه جراحی در درمانگاه ، اتاق عمل ، راندهای آموزشی با دانشجویان  در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

 

 

ایام هفته

اتاق عمل

درمانگاه

راند با دانشجویان

شنبه

دکتر حسامی

دکترشیرویی

دکتر ستایشی

دکترمخصوصی

دکتر حیدری

یکشنبه

دکتر مخصوصی

دکتر صادقی

دکتر ستایشی

دکتر ستایشی

دوشنبه

دکتر مخصوصی

دکتر گهرشناسان

دکتر شیرویی

سه شنبه

دکتر حسامی

دکتر صادقی

دکتر ستایشی

دکتر حیدری

دکتر حیدری

چهارشنبه

دکتر مخصوصی

دکتر ستایشی

دکتر شیرویی

دکتر فاضلی

دکتر حسامی

دکتر گلپذیر