دانشجویان

 اطلاعات مربوط به دانشجویان :

 

دستیار سال اول:

1-دکترنجمه السادات باقرحسینی

2-دکترآرش حبیبی کوهی

3-دکترامین علی نژاد

4-دکتررامین عظیمی

5-دکترکیوان حسینی

6-دکترمحمودحیدری

دستیار سال دوم:

1-      دکتر سیدجواد موسوی

2-      دکتر محمدرضا تورانی

3-      دکتر امیرحسین پرنیائی

4-      دکتر ابوالفضل ایران نژاد

5-      دکتر اردشیر دوستی

6-      دکتر محمود راسخی

7-      دکتر داود محمدی زعفرانی

8-      دکترعلی قاسمی

     9-    دکتر زهرا کاشانیان

دستیار سال سوم :

1 دکتر بهارک شاهین

2- دکتر فرهنگ صفرنژاد

3-دکتر مهران بگلری

4-دکتر صبا مصباحی

5-دکتر محمدرضا نامداری

6-دکتر افسانه باقری

7- دکتر زهرا قاسم نژاد

  دستیار سال چهارم :

1 دکتر حجت بهرام آبادی

2- دکتر حسن موحدین

3-دکتر بهمن علی نژاد

4- دکتر سامان کتابچیان

5-دکتر اردلان سلیمانی

6-دکتر سکینه تات

 

* رزیدنتهای گروه جراحی بصورت روتیشن در بخشهای ارولوژی ارتوپدی زنان سوختگی و قلب و عروق و توراکس انجام وظیفه می نمایند .

* اینترنها بمدت 2 ماه در بخش کارورزی دارند .

* استاژرها بمدت 2 ماه در بخش جراحی عمومی کارآموزی دارند .

* رفرانس امتحانات گروه جراحی : سابیستون شوارتز

*North American  Yearbook

*Amercian Journal of surgery