گروه آموزشی   پزشکی اجتماعی و خانواده

مدیرگروه : دکتر علی عزیزی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

دکتر علی عزیزی

پزشکی اجتماعی

دانشیار

دکتری تخصصی

 

دکتر منصور رضایی

آمار حیاتی  استاد  دکتری ph.D   
resume.pdf
دکتر الهام نیرومند  داخلی   استادیار دکتری تخصصی 

elhamniromand@gmail.com