مرکز عفونتهای بیمارستانی

مدیرگروه دکتر کیقباد قدیری 

cv

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

 پست الکترونیکی

 

مصیب رستمیان

زیست فناوری دارویی

استادیار

دکتری Ph.D

 Mosayeb.rostamian@gmail.com