مرکز عفونتهای بیمارستانی

مدیرگروه دکتر کیقباد قدیری 

cv

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

 

مصیب رستمیان

 

زیست فناوری دارویی

 

استادیار

 

دکتری Ph.D