زیرشاخه ها واحدها

 

بخش عفونی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) که در طبقه دهم (ضلع غربی) واقع شده است دارای 32 تخت و 22 نفر پرسنل است که شامل :

13 نفر پرستار

5 نفر کمک بهیار

3 نفر خدمتگزار

1 نفر منشی