دستیاران :

هر ساله امتحانات گروه عفونی شامل:

1- آزمون کتبی معرفی به ارتقاء 3 مرحله

2- امتحان osce 2 مرحله

3- امتحان Mini Cex 1 مرحله

4- ارزیابی های درون گروهی هرماه

5- علاوه بر آن در پایان هر ژورنال کلاب و work shop یک آزمون از case های مربوطه از کلیه دستیاران به عمل می آید. که میانگین نمرات در نمرات درون بخشی ارتقاء دخالت دارد.

1- امتحانات استاژرها در پایان دوره یکماهه برگزار می شود و شامل موارد ذیل می باشد:

- نمره کتبی                                                                                                     4 نمره

- نمره شفاهی                                                                                                   4 نمره

- نمره عملی و Log book                                                                                  2 نمره

- تأخیر

- غیبت

- تذکر

- تشویق

- بررسی پرونده شامل :                                

الف- چگونگی ثبت شرح حال                                                                              2 نمره                     

ب- چگونگی ثبت سیر بیماری                                                                             2 نمره

- مهارتهای بالینی                                                                                            2 نمره

- مهارتهای ارتباطی و ارتباط مؤثر با بیماران و همراهان                                                  2 نمره

- مهارتهای حیطه سوم (آزمون عملی)

2- امتحانات اینترنها در پایان دوره یکماهه برگزار می شود و شامل موارد ذیل می باشد:

- نمره کتبی                                                                                                  4 نمره

- نمره شفاهی + آزمون عملی                                                                               4 نمره

- نحوه ارائه گزارش صبحگاهی (PE,PMH معاینات بالینی تشخیصی افتراقی PLAN)         2 نمره

- تأخیر

- غیبت

- تذکر                                                                                                         2 نمره

- تشویق                                                                                                       2 نمره

- چگونگی ثبت شرح حال                                                                                   2 نمره

- چگونگی ثبت سیر بیماری و خلاصه پرونده                                                             2 نمره

- مهارتهای بالینی

- مهارتهای ارتباطی و ارتباط مؤثر با بیماران و همراهان                                                    2 نمره

- مهارتهای حیطه سوم (آزمون عملی)                                                                      2 نمره