گروه آموزشی عفونی

مدیرگروه : دکتر علیرضا جانبخش

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 


دکتر فیض اله منصوری

بیماریهای عفونی

دانشیار

دکتری تخصصی

 
fmansouri@kums.ac.ir
 

دکتر علیرضا جانبخش

بیماریهای عفونی

استاد

دکتری تخصصی

 
ajanbakhsh@kums.ac.ir

CVدکتر سیاوش وزیری

دکتر سیاوش وزیری

بیماریهای عفونی

استاد

دکتری تخصصی

svaziri@kums.ac.ir
 
دکترصیاد

دکتر بابک صیاد

بیماریهای عفونی

استاد

دکتری تخصصی

 
babaksayad@kums.ac.ir

دکتر ماندانا افشاریان

دکتر ماندانا افشاریان

بیماریهای عفونی

دانشیار

دکتری تخصصی

 
m_afsharian@kums.ac.ir


دکتر محمدحسین زمانیان

بیماریهای عفونی

استادیار

دکتری تخصصی

 


دکتر زینب محسنی افشار

بیماریهای عفونی

استادیار

دکتری تخصصی

 
  دکتر ماریا شیروانی
بیماریهای عفونی   استادیار دکتری تخصصی   
   دکتر آرزو بزرگ امید  بیماریهای عفونی
  استادیار  دکتری تخصصی
 


دکتر روناک میلادی 

بیماریهای عفونی

استادیار

دکتری تخصصی