اطلاعات عمومی

 

 

 

نام گروه آموزشی :                             گروه آموزشی بیماریهای عفونی و گرمسیری

مدیر گروه آموزشی :                         دکتر علیرضا جانبخش

رئیس بخش :                                        دکتر علیرضا جانبخش

معاون آموزشی گروه :                      دکتر ماندانا افشاریان

مدیر امور دستیاری :                          دکتر ماندانا افشاریان

مسئول کمیته امتحانات گروه :          دکتر ماندانا افشاریان

مسئول ارزیابی درون گروهی :        دکتر سیاوش وزیری

دستیاران گروه :                                   7 نفر+ 3 نفر که سال اول هستند و در بخش داخلی می باشند

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

رتبه دانشگاهی

وضعیت استخدامی

تخصص

فوق تخصص /گرایش

فلوشیپ

سال اخذ دانشنامه تخصصی

محل اخذ دانشنامه تخصصی

مدت زمان عضویت در هیأت علمی

1

دکتر علیرضا جانبخش

دانشیار

رسمی

متخصص عفونی

 

 

1368

تبریز

22

2

دکتر فیض اله منصوری

دانشیار

رسمی

متخصص عفونی

 

 

1369

تبریز

21

3

دکتر سیاوش وزیری

دانشیار

رسمی

متخصص عفونی

 

 

1379

تهران

11

4

دکتر بابک صیاد

استادیار

رسمی

متخصص عفونی

 

 

1380

کرمانشاه

9

5

دکترماندانا افشاریان

استادیار

رسمی

پیمانی

متخصص عفونی

 

 

1378

کرمانشاه

10

6

دکتر بهزاد مهدویان

همکارآموزشی

رسمی

متخصص عفونی

 

 

1382

کرمانشاه

-

7

دکتراحسان ملکیان زاده

همکارآموزشی

ضریب k

متخصص عفونی

 

 

1390

کرمانشاه

جدیدالورد