گروه آموزشی اسیب شناسی


نام و نام خانوادگی

طرح درس 1

طرح درس 2

طرح درس 3  


دکتر سیاوش وزیری


  
دکتر ماندانا افشاریان
 دکتر بابک صیاد


 

 دکتر فیض اله منصوری

 


دکتر علیرضا جانبخش
 
دکتر ماریا شروانی
دکتر زینب محسنی افشار      
 


دانشجویان رشته پزشکی و اینترنها در طی دوره یکماهه تحت آموزش براساس کوریکولوم مصوب وزارت قرار می گیرند و در کلیه برنامه ها ماهیانه آموزشی گروه از قبیل مورنینگ ریپورت، کنفرانس ها، گراند راند، CPC، ژورنال کلاب و... شرکتمی نمایند. در کشیکها مهارتهای عملی را فرامی گیرند و پرونده های آنها در طی چندین مرحله در قالب چارت راند مورد بررسی قرار گرفته و کلیه اصول مستندسازی به آنان آموزش داده می شود.

هر استاژر در طی دوره یکماهه در قالب برنامه از پیش تدوین شده در مرکز مهارتهای بالینی حضور پیدا کرده و با راهنمایی اساتید و دستیاران امور عملی مربوط به نحوه LP انجام تست PPD آسپیراسیون مایع سینوویال زانو را فرا می گیرند.

در حیطه های مربوط به مهارتهای  ارتباطی و ارتباط مؤثر با بیماران وهمراهان و مهارتهای حیطه سوم (آزمون عملی) مورد آموزش قرار گرفته و در پایان دوره ارزیابی نهایی در حیطه های مربوطه از آنها بعمل خواهد آمد.

برنامه کلاسهای تئوری مربوط به دانشجویان رشته پزشکی هر ساله توسط اساتید گروه طبق برنامه اعلام شده به دانشکده تحویل داده شده و طبق برنامه تنظیمی از ساعت 16-14 کلاسهای تئوری دانشجویان توسط اساتید گروه عفونی در مرکز آموزشی امام رضا (ع) برگزار می گردد.

هر سال جهت آموزش کلیه دستیاران، اینترنها و استاژرها برنامه فعالیتهای آموزشی در قالب مورنینگ مشترک،  چارت راند،‌گراند راند work shop، ژورنال کلاب و بررسی مشاوره ها تنظیم و طبق زمانبندی ارائه می گردد.

شرکت کلیه فراگیران در برنامه های آموزشی فوق الزامی می باشد.

طرح دوره کارآموزان بخش عفونی. طرح دوره کارآموزان بخش عفونی.