- فرآیند آموزشی گروه عفونی در جشنواره مطهری سال 1387 فرآیند برتر آموزشی شناخته شده است

- سالانه حداقل 3-2 مقاله گروه آموزشی بیماریهای عفونی و گرمسیری در مجلات معتبر ایرانی و خارجی چاپ می شود