منابع درسی و امتحانی کارآموزان و کارورزان گروه عفونی عبارتند از :

1- بحث ها و توضیحات اساتید در راند آموزشی و کلاسها

2- آخرین چاپ طب داخلی ها ریسون در حد تعیین شده در محتوی آموزشی

3- آخرین چاپ کتاب سیسیل در حد تعیین شده در محتوای آموزشی

4- A Clinical Approach to infectious Disease

5- مندل