دانشجویان

دستیاران سال چهارم

1- دکتر مجید درودگر

2- دکتر علیرضا شاه حسینی

دستیاران سال سوم

1- دکتر بهداد پاک سرشت

2- دکتر الهام ترکاشوند

3- دکتر قنبرعلی گودرزی

دستیارن سال دوم

1- دکتر عاصفه عباسی زاده

3- دکتر آرمین وزیریان

 

 

 

دستیاران سال اول در بخش داخلی و زیر نظر مدیر گروه  داخلی می باشد

 

 

 


دستیاران سال اول

1- دکتر مریم آزادی

2- دکتر امیرحسین مقتدر مژدهی          

3- دکتر نارسیس قهرمانی

* اینترنها : به مدت یکماه دربخش عفونی دوره آموزشی خود را طی می کنند (معمولاً از نیمه هر ماه تا نیمه بعد)

* استاژرها : به مدت یکماه در بخش عفونی دوره آموزشی خود را طی می کنند (معمولاً ازاول هر ماه تا آخر آن ماه)تعداد آنها بین1-13 متغیر است.