زیرشاخه ها واحدها

-         مرکز تحقیقات دیابت و غدد درون ریز مستقر در مرکز طالقانی

-         مرکز تحقیقات هپاتیت و کبد مستقر در مزکر امام رضا (ع)

-         اتاق آندوسکوپی مستقر در مرکز امام رضا (ع) و امام خمینی (ره)

- اتاق برونسکوپی مستقر در مرکز امام رضا (ع)