امتحانات و نتایج

در 4 سال اخیر 100 درصد دستیاران داخلی در امتحان گواهینامه تخصصی پذیرفته شده اند و در 4 سال اخیر 100- 80 % دستیارن داخلی در امتحان دانشنامه تخصصی پذیرفته شده اند. در سال 1389-100% دستیاران داخلی بورد تخصصی گرفتند.