تسهیلات و خدمات

- گروه داخلی در آموزش دانشجویان پزشکی از دوران فیزیوپاتولوژی تا دستیاری مشارکت دارد

 

- در دوران فیزیوپاتولوژی در هر سال تحصیلی آموزش 6 کورس از 7کورس فیزیوپاتولوژی را به عهده دارند بعلاوه تدریس 80% مباحث سمیولوژی تئوری و عملی به عهده گروه داخلی می باشد

 

- گروه داخلی به عنوان بخش ماژور دانشجویان و کارورزان را طی دوره سه ماهه آموزش داده و در کلیه روزهای سال دانشجویان و فراگیران در بخش حضور دارند

- در حال حاضر 35 دستیار داخلی شامل دستیاران سال اول بیماریهای عفونی و قلب و عروق در بخش های داخلی مشغول می باشند

آموزش فراگیران از طریق برنامه های متنوع آموزشی شامل : راند، کنفرانس ، گراند راند، cpc ژورنال کلاب، مورنینگ ریپورت و شرکت در درمانگاه جهت طب سرپایی و شرکت در مرکز مهارتهای بالینی عملی میگردد.

-در ارزیابی پایان بخش دانشجویان، کارورزان به جز روش های استاندارد MCQ از روشهای نوین cex mini   توسط اساتید  مختلف مورد آزمون قرار می گیرند.سایر معیارهای ارزیابی عبارت است از :‌چارت راند که شامل تکمیل چک لیست کنترل پرونده ها توسط اساتید است، فرمهای ارزیابی ماهانه و امتحان OSCE می باشد.