پیام مدیر گروه

طب تخصصی داخلی به عنوان یکی از قدیمی ترین رشته های تخصصی در دنیا بیش از یک قرن قدمت دارد و در تمام دنیا بخش داخلی بعنوان طب مادر یا طب ماژور در جهت تربیت پزشک عمومی یا پزشک متخصص شناخته می شود. راه اندازی رشته های تخصصی و فوق تخصصی متعدد در سالهای اخیر نباید موجبات گریز فراگیران رده های مختلف از آموزش ”Core competences“ ”تواندمندیهای اساسی“ را فراهم نماید.

لازم است در کلیه بخشهای سراسر کشور طبابت به کارآموز و کارورز آنچنان با جدیت، با برنامه ریزی و دقیق آموزش داده شود که پزشک توانمند در حیطه دانش و مهارت،‌طلبه علم در سراسر طول زندگی،‌ اخلاقمند و با وجدان پزشکی تربیت گردد. این  پزشک وقتی در آینده وارد هر بخش تخصصی بشود همین مشخصات را با خود به بخش و رشته تخصصی خود به ارمغان خواهد برد. در بخش داخلی هدف از تربیت دستیار نیز رسیدن به همان افق و دورنما خواهد بود. این افق تبدیل شدن دستیار داخلی به متخصص داخلی خواهد بود که توانمندی های دانش، مهارت و نگرش در رشته خود را کسب نموده و خود را به دریچه ای باریک با نگرشی توپولار محدود ننموده مسئولیت پذیر و با وجدان بوده و جایگاه ویژه شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق را در رسیدن به تشخیص صحیح با کمترین هزینه ممکن می داند.

اگر گروه داخلی بتواند پزشکانی را تربیت کند که باور داشته باشند سلامت حق اساسی تمام انسانهاست و ما وسیله ای برای ارتقاء سلامت جامعه هستیم و اخلاق پزشکی را در وجود خود نهادینه کرده باشد به بخش اعظم رسالت خود عمل کرده و وظیفه خود را بعنوان گروه داخلی ایفاء کرده ایم. لازمه رسیدن به این آرمان این است که اساتید و مسئولین الگوی مناسبی برای کلیه فراگیران باشیم.

 شعار گروه داخلی :  اهمیت ویژه به آموزش طب سرپایی و درمانگاهی است.

 

 

        

 

 

   

مدیر گروه داخلی