فعالیتهای تحقیقاتی

1- بررسی اختلالات قلبی و عروقی و نفروپاتی در مبتلایان مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه 1374 (مجری)

2- بررسی اختلالت تیروئیدی در بیماران دیابتی مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه  76-1375 (مجری)

3- اپیدمیولوژی مسمومیت ها در مراجعین به اوراژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) 1373 (مجری)

4- بررسی میزان تأثیر کارگاه تجویز منطقی آنتی بیوتیکها بر نحوه نسخه نویسی پزشکان عمومی شهر کرمانشاه (مجری)

5- بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) طی سالهای 1385

تحقیقات تصویب شده (همکار طرح)

1- مقایسه عملکرد پاسخ هومورال بیمارن دیابتی و افراد شاهد در مقابل قارچ رایزوپوس اوزیرا و کاندیدا با همکاری دکتر میکائیلی دکترای قارچ شناسی 76-1375

2- طرح ارزیابی برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت نوع 2 با همکاری مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و وزارت بهداشت درمان (معاونت سلامت) 78-1377

3- بررسی موارد مقاومت ثانویه در بیماران دیابت نوع دو و مقایسه سه روش ترکیب O.H.A با قرص بعلاوه انسولیم و انسولین به تنهای با همکاری دکتر تورج احمدی جویباری هیأت علمی داخلی کرمانشاه 1376

4- مقایسه تأثیر آموزش بخ روش سخنرانی و استفاده از خودآموز در دانش پزشکان شرکت کننده در دوره های آموزش مداوم نسبت به سندروم روده تحریک پذیر (1386)

5- نظر سنجی از پزشکان عمومی درخصوص برنامه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (82)