دانشجویان

1- آموزش دانشجویان دوره فیزیوپاتولوژی در دانشکده پزشکی به عهده گروه داخلی می باشد و به جز کورس قلب و عروق آموزش سایر کورسها به عهده گروه داخلی می باشد.

2- نوشتن برنامه تقویمی سمولوژی تئوری و عملی و هماهنگی با سایر گروهها به عهده مدیر گروه داخلی می باشد و تدریس 70 درصد سرفصل نیز مسئولیت داخلی می باشد.

3- دانشجویان سمیولوژی نیز در پاییز هر سال به مدت 3 ماه بعد از ظهرها جهت آموزش سمیولوژی عملی به بخش داخلی معرفی می شوند.

4- دانشجویان پزشکی (کارآموزان) که دوران علوم پایه و فیزیوپاتولوژی را با موفقیت پشت سرگذاشته اند توسط دانشکده پزشکی جهت گذراندن 3 ماه در بخش داخلی معرفی می شوند که 50 درصد دوره در مرکز امام رضا(ع) 50% باقیمانده در مرکز امام خمینی (ره) سپری می شود. هر بار به طور میانگین 18-15 نفر معرفی می شوند.

5- کارورزان پزشکی نیز به مدت 3 ماه به بخش داخلی معرفی می شوند که 30% دوره در مرکز امام خمینی (ره) و 70%‌در مرکز امام رضا (ع) سپری می شود و در نیمه اول سال تحصیلی میانگین تعداد کارورزان 6-7 نفر و در نیمه دوم سال تحصیلی حدود 15-14 نفر می باشند.