زیرشاخه ها واحدها

گروه نورولوژی دارای

1- واحد آموزش : تدوین برنامه های آموزشی گروه در هر دوره برای کارآموزان و کارورزان و رزیدنت ها با همکاری مدیر گروه و سایر همکاران ورزیدنت ها در واحد فوق صورت می گیرد و مقررات بخش و وظایف کارآموزی و کارورزان جدید توسط سوپروایزر آموزشی به آنها ابلاغ می گردد.

2- بخش بیماران بستری درهر دو مرکز فارابی و امام رضا (ع)

3- بخش اورژانس که مشترک با سایر بخش ها در اورژانس امام رضا (ع)می باشد و به صورت مشترک با گروه روانپزشکی در بیمارستان فارابی

4- درمانگاه آماده پذیرش بیماران سرپایی از صبح تا ظهر بغیر از روزهای تعطیل در مرکز فارابی و امام رضا (ع)

5- واحد EEG فعال در دو مرکز و EEG مانیتورینگ در بخش نورولوژی بیمارستان امام رضا (ع)

6- واحد EMG &NCV

7- واحد TCDدر بیمارستان امام رضا (ع)