امتحانات و نتایج

امتحان واحدتئوری دانشجویان پزشکی که در کلاس درس دانشکده برگزار می گردد بصورت MCQ می باشد و در مورد واحد عملی بخش سئوالات تشریحی همراه با DOPS در مورد مهارت انجام LPوMini cex و ارزیابی 360 درجه می باشد.

امتحان دوره دستیاری بصورت OSCE,DOPS, Mini cex و MCQو360 degree evalution می باشد.