برنامه های آموزشی

 

کورس پلن.pdf کورس پلن

کورس پلن کارورز.pdf کورس پلن کارورز
گروه نورولوژی گروه نورولوژی

  طرح درس گروه آموزشی نورولوژی

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکتر نازنین رزازیان 

 

دکتر قره باغبان 

دکتر ساری اصلانی
 
     
دکتر داریوش افشاری
 
     
دکتر آرش بستانی   تئوری بیماریهای مغز واعصاب دکتر بستانی تئوری بیماریهای مغز واعصاب      

 

 

طول دوره کارآموزی یک ماهه (شامل دروس عملی در بخش نورولوژی ودروس نظری در کلاس درس دانشکده)      می باشد .مدت زمانی ساعات مفید آموزشی در طول دوره 120 ساعت حضور در بخش نورولوژی می باشد .و34 ساعت تدریس بصورت جداگانه مختص دو واحد نظری بوده که در کلاس درس دانشکده برگزارمی گردد.

دوره کارورزی 15 روز بوده که در طی مدت فوق 120 ساعت حضور فعال در بخش ،درمانگاه واورژانس در ساعات کشیک مشغول بوده وتوانایی های خود را حیطه دانش و مهارت ونگرش تقویت نموده ودر انجام امور به رزیدنت ها کمک می نماید .