پیام مدیر گروه

دانشجویان عزیز با مطالعه مستمر و حضور فعال بر بالین بیماران و انجام دقیق معاینات بالینی، توانایی خودرا کسب حیطه دانش و مهارت پزشکی افزایش داده تا پزشکی شایسته و موفق گردید.