اخبار و رویدادها

1- گروه نورولوژی از سال 1387 شروع به پذیرش اولین دوره دستیاری نمود و در حال حاضر از سال  1  تا 4 رزیدنتها قسمت مختلف فعال می باشند و مسئول آموزش و ارائه خدمات می باشند.

 

2- با فعال نمودن بخش نورولوژی بیمارستان امام رضا (ع) ویدئو مانیتورینگ EEG در بیماران  اپی لپتیک نیز در این مرکز راه اندازی گردید.