منابع

برای کارآموزان و کارورزان :

1- Clinical Neurology Aminoff micheal

2- Harrisun , s principles of internal medicine

مباحث سکته مغزی و سردردها و صرع و MS از کتاب هاریسون داخلی

 

 

3- فصل معاینه نورولوژی از کتاب بتز

 

کتب جهت رزیدنتها :

1- Neurology inclinical practice / water G.Bradly 2008

2- Anatomy / murray L-Barr 2005

3- Electromyography / Shapiro 2005

4- Electrodiagnosis in clinical / neurology / aminoff / 2006

مجلات :

1- Iranian Journal of Neurology

2- Europian journal of neurology

3- American Journal  of neurology