دانشجویان

 

طول دوره کارآموزی یک ماهه (شامل دروس عملی در بخش نورولوژی و دروس نظری در کلاس درس دانشکده) می باشد. مدت زمانی ساعات مفید آموزشی در طول دوره 120 ساعت حضور در بخش نورولوژی باشد. و 34 ساعت تدریس بصورت جداگانه مختص دو واحد نظری بوده که در کلاس درس دانشکده برگزار می گردد.

 دوره کارورزی 15 روزه بوده که در طی مدت فوق 120 ساعت حضور فعال در بخش، درمانگاه و اورژانس در ساعات کشیک مشغول بوده و توانایی های خود را حیطه دانش ومهارت و نگرش تقویت نموده و در انجام امور به رزیدنت ها کمک می نماید.