گروه  آموزشی جراحی مغز و اعصاب

مدیرگروه : دکتر سیدرضا باقری باوندپور

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

 پست الکترونیکی

دکتر سیدرضا باقری باوندپور

جراحی مغز و اعصاب

دانشیار

دکتری تخصصی

 
sr_bagheribavandpouri@kums.ac.ir

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

جراحی مغز و اعصاب

دانشیار

دکتری تخصصی

 
mr_saeedib@kums.ac.ir
 

دکتر رضا فتاحیان

جراحی مغز و اعصاب

 دانشیار

دکتری تخصصی

r_fatahian@kums.ac.ir
 

دکتر احسان علیمحمدی

جراحی مغز و اعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

ehsan.alimohammadi@kums.ac.ir
 

دکتر ایران چنیده

جراحی مغز و اعصاب

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر محمدرضا اکرمی

فلوشیپ جراحی

ستون فقرات

استادیار

دکتری تخصصی

 
mr_akrami@kums.ac.ir