طرح درس گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب

 

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس         

طرح درس طرح درس طرح درس 
دکتر رضا فتاحیان

طرح درس دکتر فتاحیان.pdf
طرح درس دکتر فتاحیان.pdf

 

 

 دکترحمیدرضا سعیدی بروجنی
 
   
دکتر محمد رضا اکرمی
طرح درس دکتر محمدرضا اکرمی1.pdf
   
 دکترسیدرضاباقری  دکتر سیدرضا باقری .pdf  
1دکتر سیدرضا باقری .pdf
   
 دکتراحسان علیمحمدی دکتر علیمحمدی .pdf  دکتر علیمحمدی .pdf    
 دکترایران چنیده  طرح درس دکتر چنیده .pdf   طرح درس دکتر چنیده .pdf