زیرشاخه ها واحدها

 

اعضای هیئت علمی براساس حروف الفباء

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی گرایش

پست الکترونیکی

1

نسرین جلیلیان

استادیار-فلوشیپ نازایی

njalilian@yahoo.com

2

نگین رضاوند

استادیار

nRezavand@kums.ac.ir

3

مریم زنگنه

استادیار

Mzangene.59710@yahoo.com     

4

طراوت فاخری

استادیار-فلوشیپ نازایی

Fakeritaravats@yahoo.com

5

فرحناز کشاورزی

استادیار

Fnkeshavarzi@yahoo.com  

6

شهره ملک خسروی

دانشیار

Dr_shamlek@yahoo.com

7

انیس الدوله نانکلی

استادیار

Anis_nankali@yahoo.com

8

فیروزه ویسی

استادیار

Firoozeveisi@yahoo.com

9-

نوشین محمدی

استادیار

n_mohamadi@yahoo.com