امتحانات و نتایج

Ãامتحانات شامل:

 

 Ãدستیاران:

 Ãکارورزان وکارآموزان:           

  Ã کارآموزان وکارورزان درانتهای دوره 2ماهه خود با آزمون کتبی وشفاهی ارزیابی  می شوند .امتحان کتبی به صورت تشریحی برگزار می شود.

  

دستیاران با امتحانات دوره ای به صورت 2امتحان درون بخشی کتبی وOSCE دردیماه و اردیبهشت ماه وامتحانات ارتقاء سالانه درتیرماه ارزیابی می شوند فرم ارزشیابی DOPS یکی از دیگر روشهای ارزیابی عملکرد دستیاران توسط اساتید است .