گروه آموزشی زنان و زایمان

مدیرگروه : دکتر نگین رضاوند

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

cv -دکتر مریم زنگنه

دکترمریم زنگنه

جراحی زنان و زایمان

دانشیار

دکتری تخصصی

 
ma_zangeneh@kums.ac.ir

doctor Keshavarzi

دکتر فرحناز کشاورزی

زنان و زایمان

استاد

دکتری تخصصی

 
fnkeshavarzi@kums.ac.ir

dr.Anisodoleh nankali.en1

دکتر انیس الدوله نانکلی

زنان و زایمان

دانشیار

دکتری تخصصی

anankali@kums.ac.ir
 

 

دکتر فیروزه ویسی

زنان و زایمان

دانشیار

دکتری تخصصی

 
f_veisi@kums.ac.ir

 

دکتر نسرین جلیلیان

زنان و زایمان (فلوشیپ)

استاد 

دکتری تخصصی

 
njalilian@kums.ac.ir

 

دکتر نگین رضاوند

جراحی زنان و زایمان

استاد

دکتری تخصصی

nrezavand@kums.ac.ir
 

دکتر سحر رشیدی

فلوشیپ نازایی

استادیار

دکتری تخصصی

sa_rashidi@kums.ac.ir
 

دکتر سولماز علوی میلانی

زنان و زایمان

استادیار

دکتری تخصصی

s_alavimilani@kums.ac.ir
 

دکتر هانیه فیض مهدوی

زنان و زایمان

استادیار

دکتری تخصصی

 
h_feizmahdavi@kums.ac.ir

دکترنسرین منصوری

زنان و زایمان

استادیار

دکتری تخصصی

n_mansouri@kums.ac.ir
 

دکتر پرنیان

کرد جمشیدی

زنان و زایمان

(فلوشیپ لاپاراسکوپی)

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر مژگان رجعتی

زنان و زایمان

استادیار

دکتری تخصصی

 
   دکتر دنیا خسروی 

زنان و زایمان

(فلوشیپ آنکولوژی)  
استادیار  دکتری تخصصی    

دکتر زهرا جوانبخت

زنان و زایمان

استادیار

دکتری تخصصی