پیام مدیر گروه

گروه آموزشی زنان وزایمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علاوه بردرمان بیماران وکنترل حاملگی های پرخطر که از دورافتاده ترین مناطق استان به ما ارجاع می شوندآموزش دستیاران و دانشجویان پزشکی را نیز عهده دار می باشد هدف ما درمان وپیگیری بیماران وهمچنین تربیت پزشکانی است که توانایی و تبحر کافی در درمان بیماران داشته باشند.

کشور و ملت ایران محتاج خدمات صادقانه مااست، امیدواریم افتخارداشته باشیم که خادم دائمی این ملت بزرگ باشیم.

با مطالعه این سایت با فعالیتهای گروه زنان ومامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیشتر آشنا می شوید.

انشاءا...