طرحهای تحقیقاتی مقالات و پایان نامه ها

1 - گروه های تحقیقاتی : مرکز تحقیقات حاملگی های پرخطر ازسال 1387 دربیمارستان امام رضا(ع) تاسیس شد رئیس این مرکز خانم دکترشهره ملک خسروی می باشند و اعضا آن خانمها دکتر نگین رضاوند، دکترنسرین جلیلیان ،دکتر فیروزه ویسی،دکترمریم زنگنه می باشند.دراین مرکز پروژه های تحقیقاتی دررابطه با حاملگی های پرخطر انجام می شود و اطلاعات و اقدامات درمانی انجام شده جهت این بیماران ثبت وارزیابی می شود.

2-مرکز تحقیقاتی زایمان از سال 1389 دربیمارستان امام رضا(ع) تاسیس شد رئیس این مرکزخانم دکترطراوت فاخری می باشند و اعضاء آن خانمها دکترانیس الدوله نانکلی دکترفرحناز کشاورزی دکترنوشین محمدی می باشند.