منابع

 منابع امتحانی  :

 کتابخانه کتابخانه بیمارستان امام رضا(ع) ،کتابخانه مرکزی،کتابخانه دیجیتالی

منابع آموزشی:

Ãکلیه مجلات زنان ومامایی وسایت های مفید به صورت online  دسترسی داریم .