دانشجویان

à دانشجویان

شامل: دستیاران تخصصی -کارورزان کارآموزان                    

à (دستیاران سال اول)

1-دکتراسکویی

2-دکترمهدی زاده

3-دکترمهدی پور

4-دکترمهربان

5-دکترتقوی

6-دکترعبدالهی

à (دستیاران سال دوم)

1-دکترمنصوری                                 

2-دکتر زهرا برزگر جهانی                   6-دکترمژگان سیدزاده

3-دکترعاطفه عاشوری

4- دکترلیلا کاظمیان

5-دکتر دکترالهه شریفی

à (دستیاران سال سوم )

1- دکترشیلرفلاحی                             5- دکترلیلا نظری

2- دکترمژگان ایازی                           6- دکترمینا عطائی

3- دکترهاله شهلا زاده                                   

4- دکترزهره مصلحی

à (دستیاران سال چهارم)

1-دکترهمابدری                                   4-دکترسهیلا  نورائی صوفی

2-دکترفرانک جلیلوند                          5-دکترپرنیان کرد جمشیدی

3-دکترهانیه فیض مهدوی                     6-خانم دکترآذر گویری

-تعدادکارورزان :

متوسط بین (12تا8)

-تعداد کارآموزان:

متوسط بین (16-12)