امتحانات و نتایج

 

امتحان بصورت کتبی شفاهی چهار گزینه ای برگزار می شود و نتایج به دانشکده پزشکی ارائه میگردد.