گروه  آموزشی چشم پزشکی

مدیرگروه : دکتر لیلا رضایی  

cv

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

 

دکتر جلیل امیدیان

چشم پزشکی

(فلوشیپ

رشته استرابیسم)

استادیار

دکتری تخصصی

j_omidian@kums.ac.ir

 

دکتر فرید دانشگر

چشم پزشکی           (فلوشیپ

جراحی قرنیه)

دانشیار

دکتری تخصصی

f_daneshgar@kums.ac.ir 

 

دکترفریبا شیخی شوشتری

چشم پزشکی

استادیار

دکتری تخصصی

fshaikhi@kums.ac.ir 

 

دکتر لیلا رضایی

چشم پزشکی

(فلوشیپ ویتره و رتین)

دانشیار

دکتری تخصصی

leyla_rezaei60@kums.ac.ir 

 

دکتر مجتبی ایدی زاده

چشم پزشکی (فلوشیپ(

استادیار

دکتری تخصصی

m_eidizadeh@kums.ac.ir 

 

دکتر فرشید رمضانی

چشم پزشکی

استادیار

دکتری تخصصی

 

f.ramezani@kums.ac.ir  

Pejvak Azadi.cv98.pdf

دکتر پژواک آزادی

چشم

فلوشیپ (رتین)

استادیار

دکتری تخصصی

 p_azadi@kums.ac.ir

 

دکتر حمید آریایی تبار

فلوشیپ شبکیه

استادیار

دکتری تخصصی

h.ariaeetabar@kums.ac.ir