اطلاعات عمومی

گروه چشم در حال حاضر با چهار عضوهیئت علمی و  چهار عضوغیرهیئت علمی در دو مرکز امام خمینی (ره) و امام رضا(ع ) مشغول ارائه  فعالیت های آموزشی ، پژوهشی ودرمانی هستند .برنامه های آموزشی و درمانی بطور ماهیانه تنظیم گردیده و هر ماه تعداد 6-5 کارآموز و 3-2 کارورز رشته پزشکی زیر نظر اساتید دوره آموزشی خود را طی  می نمایند . درمانگاه عمومی و تخصصی نیز همه روزه به استثنای پنج شنبه ها و ایام تعطیل آماده پذیرش بیماران سرپایی می باشد