زیرشاخه ها واحدها

گروه ارتوپدی دارای 3 بخش بستری بوده که یک بخش آن تقریباً سرپایی می باشد

دارای 2 اتاق عمل می باشد .