زیرشاخه ها واحدها

 زیرشاخه ها واحدها:

گروه ارتوپدی دارای 3 بخش بستری بوده که یک بخش آن تقریباً سرپایی می باشد.

و همچنین دارای 2 اتاق عمل می باشد .