گروه آموزشی ارتوپدی

مدیرگروه : دکتر علی موسی پور

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 
دکترصائب

دکتر مرتضی صائب

ارتوپدی

دانشیار

دکتری تخصصی

m_saeb@kums.ac.ir
 

cvدکتر کیخسرو مردانپور.pdf

دکتر کیخسرو مردانپور

ارتوپدی (فلوشیب جراحی دست )

دانشیار

دکتری تخصصی

k_mardanpour@kums.ac.ir
 

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر سیدسعید خبیری

ارتوپدی

استادیار

دکتری تخصصی

seyyedsaeed.khabiri@kums.ac.ir