اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی:

 


 

نام گروه آموزشی: گروه ارتوپدی  

مدیرگروه آموزشی: دکتر مرتضی صائب ( دکترای تخصصی ارتوپدی )

سوابق کاری مدیر گروه : 8 سال مدیر گروه ارتوپدی – حدود 2 سال رئیس دانشکده پزشکی

ایمیل مدیرگروه :  Dr Saeb@ yahoo.com

 

ردیف

اسامی

تخصص

1

دکتر مرتضی صائب

متخصص جراحی ارتوپدی 

2

دکتر مرتضی فرشچیان

متخصص جراحی ارتوپدی 

3

دکتر پرویز غفاری

متخصص جراحی ارتوپدی   فلوشیپ جراحی دست و میکرسکپی دانشگاه علوم پزشکی  ایران 81

4

دکتر کیخسرو مردانپور

متخصص جراحی ارتوپدی  جراحی فلوشیپ دست و میکرسکپی دانشکده علوم پزشکی ایران 70

5

دکتر سیروس رضایی

متخصص جراحی ارتوپدی