برنامه های آموزشی

 

طرح درس گروه آموزشی ارتوپدی

 

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس         

طرح درس طرح درس طرح درس 

دکتر

     

 

دکتر

 

 

 دکتر

 

 

دکتر
   

 

دکتر


 
 دکتر
 
 
دکتر  

 

 

دانشجویان کارآموزی به مدت یکماه در بخش مشغول انجام وظایف موظفی خود می باشند مانند شرح حال بیمار، حضور در درمانگاه، ارائه مقاله و ... . دانشجویان کارورز نیز به مدت 15 روز مشغول شرح حال گیری درج در پرونده، حضور در درمانگاه، ویزیت بیماران ارتوپدی و نیز 5 کشیک در اورژانس ( عصر و شب ) می باشند.

واحد آموزش با هماهنگی و ارتباط مستمر با آموزش دانشکده های پیراپزشکی و دانشکده پرستاری برنامه های آموزشی خود را در حیطه بخشنامه ها و قراردادها بکار میگیرد.