فعالیتهای تحقیقاتی

فعالیتهای تحقیقاتی

-         چاپ مقالات متعدد توسط اعضای محترم هیئت علمی گروه  ( دکتر صائب )

-         راهنمائی پایان نامه های دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی ( دکتر صائب )

-         اثر بلوک عصب سیاتیک در حفره پوپلیته (‌دکتر غفاری )