دانشجویان

دانشجویان

گروه ارتوپدی دارای دانشجویان پزشکی در مقطع استاژری و اینترنی می باشد.

دانشجویان کارآموز به مدت یکماه و دانشجویان کارورز به مدت  ۱۵روز  در بخش پیش بینی شده مشغول می باشند.