دانشجویان

 

 

گروه ارتوپدی دارای دانشجویان پزشکی در مقطع استاژری و اینترنی می باشد.

دانشجویان کارآموز به مدت یکماه و دانشجویان کارورز به مدت 15روز  در بخش پیش بینی شده مشغول می باشند.