امتحانات و نتایج

امتحانات و نتایج

دانشجویان پزشکی 2 امتحان دارند. یک آزمون کتبی درون بخشی که در پایان هر دو با آیتم های ویژه خود در بخش گرفته میشود. و در آزمون دوم که آزمون تئوری ارتوپدی است و در دانشکده پزشکی بعمل می آید.