گروه آموزشی پاتولوژی

مدیرگروه : دکترسید حمید مدنی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

دکتر سید حمید مدنی

آسیب شناسی تشریحی و بالینی

استاد

دکتری تخصصی

sh_madani@kums.ac.ir
 

دکتر بابک ایزدی

آسیب شناسی تشریحی و بالینی

دانشیار

دکتری تخصصی

b.izadi@kums.ac.ir
 

دکتر مظاهر رمضانی

آسیب شناسی تشریحی و بالینی(فلوشیپ درماتوپاتولوژی) 

دانشیار

دکتری تخصصی

m_ramezani@kums.ac.ir
 

دکتر عترت جوادی راد

آسیب شناسی تشریحی و بالینی 

استادیار

دکتری تخصصی

 
e_javadirad@kums.ac.ir

دکتر اکرم رضایی

آسیب شناسی

استادیار

دکتری تخصصی

ak_rezaei@kums.ac.ir
 

دکتر سمانه دانایی

آسیب شناسی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر هاجر معتمد

آسیب شناسی

استادیار

دکتری تخصصی

 
   دکتر امید امامی آل آقا پاتولوژی   استادیار  دکتری تخصصی  

دکتر مهتاب وکیلی

آسیب شناسی

دهان و فک و صورت

استادیار

دکتری تخصصی