اعضای هیئت علمی و کارکنان

گروه آموزشی پاتولوژی

مدیرگروه : دکترسید حمید مدنی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

دکتر سید حمید مدنی

آسیب شناسی تشریحی و بالینی

استاد

دکتری تخصصی

sh_madani@kums.ac.ir
 

دکتر بابک ایزدی

آسیب شناسی تشریحی و بالینی

دانشیار

دکتری تخصصی

b.izadi@kums.ac.ir
 

دکتر مظاهر رمضانی

آسیب شناسی تشریحی و بالینی(فلوشیپ درماتوپاتولوژی) 

دانشیار

دکتری تخصصی

m_ramezani@kums.ac.ir
 

دکتر عترت جوادی راد

آسیب شناسی تشریحی و بالینی 

استادیار

دکتری تخصصی

 
e_javadirad@kums.ac.ir

دکتر اکرم رضایی

آسیب شناسی

استادیار

دکتری تخصصی

ak_rezaei@kums.ac.ir
 

دکتر سمانه دانایی

آسیب شناسی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر هاجر معتمد

آسیب شناسی

استادیار

دکتری تخصصی

 

دکتر مهتاب وکیلی

آسیب شناسی

دهان و فک و صورت

استادیار

دکتری تخصصی

 
   دکتر امید امامی آل آقا پاتولوژی 
 استادیار دکتری تخصصی