برنامه های آموزشی

   گروه آموزشی اسیب شناسی

نام و نام خانوادگی

طرح درس 1

طرح درس 2

طرح درس 3  


دکتر سید حمید مدنی
          
  دکتر علی کرامتی 

 دکتر لیبا رضایی

 

 

 

 دکترعترت جوادی راد

 دکتر مظاهر رمضانی